Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden Strategies V.O.F. 2015 inzake service overeenkomst

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever/client:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon dia aan Strategies V.O.F. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van advieswerkzaamheden en/ of bemiddelingsdiensten.

Opdrachtnemer: Strategies V.O.F., verder te noemen Strategies.

Advieswerkzaamheden:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of daaruit voortvloeien. Dit omvat in ieder geval datgene dat in de opdrachtsbevestiging wordt vermeld.

Bemiddelingsdiensten:

De werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten, in stand houden, aanpassen en beeindigen van levensverzekeringen, schadeverzekeringen of hypotheken.

Bescheiden:

Alle door opdrachtgever/client aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde papieren, documenten, digitale gegevensdragers enz.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de opdrachtnemer per post, per fax, per e-mail, telefonisch dan wel mondeling met de opdrachtgever worden aangegaan. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel daarover gaan de voorwaarden van opdrachtnemer voor.

Vragen over verzekeringsovereenkomsten kunnen worden voorgelegd aan Strategies. Deze draagt zorg voor beantwoording, al dan niet na overleg met verzekeraars. Voor opdrachten die buiten de overeengekomen werkzaamheden vallen en vervolgens een uitvoerige/ e/o tijdrovende behandeling vragen, zal Strategies overleg plegen met de opdrachtgever.