Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

OnzeDienstverlening

Schadeverzekeringen

Iedereen heeft wel een of meer schadeverzekeringen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzekering van uw inboedel, opstal of uw auto.

Vaak heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiele schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, verlies en diefstal of aansprakelijkheid. Zonder verzekeringsdekking loopt u het risico op aanzienlijke financiele schade.

Bereken uw premie Dienstverlening Risico’s


Banksparen

Sinds 2008 kunt u bij een bankinstelling fiscaal aantrekkelijk vermogen opbouwen om af te lossen op uw hypotheek of om te sparen voor aanvulling op uw pensioeninkomen. U spaart dan op een geblokkeerde spaarrekening. Aan deze vormen van banksparen zijn diverse fiscale spelregels verbonden en niet in alle gevallen nog aan te bieden.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen en een complexe verzekering om uw pensioen te financieren of uw nabestaanden te verzorgen zijn levensverzekeringen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn.

Inkomensverzekering

U stemt uw woon- en leefsituatie vrijwel automatisch af op het inkomen dat u geniet. Als u onverwachts arbeidsongeschikt of werkloos raakt dan kan dit een grote invloed hebben op uw inkomenssituatie. Veel mensen kiezen er daarom voor om zich aanvullend te verzekeren tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Er zijn diverse verzekeringen waarmee u deze risico's kunt verzekeren.

Hypothecair krediet

Indien u een woning koopt, sluit u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek af. Dat is een belangrijk adviesmoment. U beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, vaak wel tot 30 jaar. Bij deze beslissingen moet u als consument op veel zaken letten. Het rentepercentage, de periode waarvoor u de rente vastzet en de mogelijkheden om de lening vervroegd af te lossen, zijn voor u belangrijk.

Consumptief krediet

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. Of u koopt een andere woning en u kunt niet alle kosten financieren op basis van een hypotheek. De financiering van een dergelijke uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet.

Adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (bellegingsfondsen)

Bij beleggingsdiensten mogen wij uw orders ontvangen en doorgeven en u adviseren over financiele instrumenten. U kunt hierbij denken aan een bellegersrekening of een spaarproduct met bellegingselement. Een ander voorbeeld is een effectenhypotheek: de combinatie van een hypothecaire lening met een beleggersrekening.

Second opinion

Indien u bij een andere partij, zoals een bank of tussenpersoon, bijvoorbeeld een hypotheekofferte of levensverzekeringsofferte heeft aangevraagd dan kunt u bij ons een second opinion vragen. Tegen vergoeding voeren wij een nauwkeurige analyse uit op de aanbieding die u heeft ontvangen en voorzien deze van inhoudelijk en begrijpelijk commentaar. Dit verplicht u geenszins bij ons producten af te sluiten. U staat met een second opinion wel veel sterker in uw gesprekken met de andere aanbieder/ adviseur.

Advies en / of bemiddeling

U heeft bij ons de mogelijkheid de hoeveelheid dienstverlening af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Voordat u een opdracht aan ons geeft maakt u een keuze uit de volgende mogelijkheden:

Advies en bemiddeling

Alleen advies

Alleen bemiddeling

Uw keuze leggen wij helder vast in een Opdracht tot Dienstverlening

Dienstverlening Hypotheek

Advies en bemiddeling

Wanneer u ervoor kiest dat wij u voorzien van advies mag u van Strategies verwachten, dat u deskundig wordt geinformeerd over de wijze waarop u risico's kunt beperken of uitsluiten en hoe u bepaalde vermogensdoelstellingen kunt behalen. Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiele producten bij een of meer financiele instellingen onder te brengen. Wij zijn hiermee volledig ongebonden in onze advisering. Hiernaast heeft geen enkele financiele instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

De markt kent veel aanbieders van financiele producten en diensten. Wij werken met vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een zorgvuldige analyse te maken van een representatief gedeelte van de markt. Uit deze aanbieders selecteren wij een /aanbod dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de bank/verzekeraar. Door deze werkwijze kunnen wij als een onafhankelijke bemiddelaar voor u optreden.

Alleen advies

Wanneer u ons opdracht geeft voor alleen advies doen wij een concreet voorstel voor een (product-)oplossing in uw concrete situatie. U kunt daarna besluiten zelf het product af te sluiten of dit vooralsnog ook aan ons uit te besteden door middel van een aanvullende opdracht tot dienstverlening.

Alleen bemiddeling

U kunt besluiten geen advies in te winnen maar ons alleen te vragen te helpen bij het afsluiten van een financieel product. Dit wordt execution only genoemd. Wij voeren als bemiddelaar in dat geval uitsluitend uit waartoe u ons opdracht geeft.

Omdat wij in die situatie niet de stappen hoeven te zetten die de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) voorschrijft bij adviezen in complexe producten, kunnen wij deze vorm van dienstverlening tegen een lager tarief aanbieden dan in de situatie waarbij eerst advies geven voordat wij bemiddelen bij het afsluiten van het product. Het is in veel gevallen onverstandig om zonder advies in te winnen een financieel product aan te schaffen. Toch kan het in bepaalde situties zinvol zijn, afhankelijk van uw kennis en ervaring, het soort en het doel van het aan te schaffen product, dat u zelf voldoende informatie inwint. U dient bij execution only exact te kunnen aangeven welk product u wilt aanschaffen maar ook bij welke aanbieder, welke productvariant, welke verzekerde bedragen en welke looptijd. Wij sluiten het product af volgens de door u opgegeven specificaties zonder u dus vooraf van advies te voorzien.

Hoe worden wij beloond?

De hoogte van de beloning is geheel afhankelijk van de dienstverlening die u van ons afneemt. Zo betaalt u voor advies en bemiddeling vanzelfsprekend een hoger tarief dan wanneer wij alleen voor u bemiddelen.

Doorgaand rekenen wij met een vast tarief. U betaalt ons rechtstreeks op basis van een factuur. Voor een aantal financiele producten ontvangen wij van de bankinstelling of verzekeringsmaatschappij doorlopende provisie. Die provisie gebruiken wij om producten te administreren en voor u in beheer te houden. Mutaties op deze producten worden door ons uitgevoerd zonder u daarvoor kosten in rekening te brengen.

Het gaat dan om niet complexe producten zoals schadeverzekeringen, spaarrekeningen (niet banksparen) en consumptief krediet. Voor alle andere producten ontvangen wij geen provisie van de bank of verzekeringsmaatschappij.

Hoe verloopt rente en premie betaling?

U betaalt rente, premies en aflossingen rechtstreeks aan de geldverstrekker en/ of verzekeraar. In geval van betalingsachterstand dient u zelf contact op te nemen met uw geldverstrekker of verzekeraar. Zij hebben hier speciale afdelingen voor om met u een bepaalde betalingsregeling af te spreken. U doet er verstandig aan problemen omtrent betaling zo vroeg mogelijk bij hen te melden.

Deskundig en betrouwbaar

Wij staan in voor deskundig en betrouwbaar financieel advies. Onze adviseurs zijn integer ervaren en gediplomeerd voor alle producten waarin zij adviseren en bemiddelen. Bij ieder advies letten wij nauwkeurig op onder andere de volgende aspecten:

Naleving wettelijke regels:

opstellen van een voldoende uitgebreid klantprofiel

u ontvangt van ons vooraf de wettelijk voorgeschreven documenten met informatie

wij zijn volledig transparant ten aanzien van onze beloning

2. Consistentie in het advies:

volledigheid en logica van de financieringsopzet bij een hypotheek

aansluiting geadviseerde financiele producten bij het klantprofiel

motivatie geadviseerde financiele producten

3. Toepassing fiscaliteiten:

box1/box3 plaatsing financiele producten

30 jaarsregeling

afbouw hypotheekrenteaftrek

vermogensrendementheffing

bijleenregeling

eigen woningforfait

aftrekbaarheid kosten en premies

overgangsrecht kapitaalvrijstellingen

Nazorg

Het is noodzakelijk dat het financiele plan en de bijbehorende producten periodiek worden bijgesteld aan de hand van uw financiele situatie van dat moment. Alleen zo kunt u daadwerkelijk uw doelstellingen op middellange en lange termijn halen. Als klant gaat u dus voor langere tijd een relatie aan met uw adviseur.

Hierbij geldt dat de adviseur en de klant elkaar juist, volledig en tijdig informeren. Nazorg bestaat enerzijds uit productbeheer ( het administreren, beheren en muteren van uw financiele producten) en anderzijds uit vervolgadvies al dan niet periodiek.

Productbeheer

Het productbeheer is een wettelijk verplicht onderdeel van onze dienstverlening zolang wij een adviesrelatie met u hebben. Voor de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn is het logisch en noodzakelijk dat u hiervoor een vergoeding betaalt. Bij onze serviceovereenkomsten is productbeheer een vast element. Sluit u geen serviceovereenkomst af of zegt u deze op dan is er feitelijk geen adviesrelatie en zullen wij u in de toekomst wanneer wij werkzaamheden voor u verrichten een rekening sturen.

Onder productbeheer vertaan wij de volgende dienstverlening

Algemene informatie over financiele zaken via nieuwsbrieven

Digitale opslag van de gegevens van uw financiele producten

Doorsturen post m.b.t. uw financiele producten

Beantwoorden van vragen over uw financiele producten

Mutaties op uw financiele producten op uw verzoek

Wijzigingen noteren in uw n.a.w. gegevens

Informatie over belangrijke wijzigingen in belastingen en wetgeving

Beantwoorden van vragen over betaling van premies en rente

2. Vervolgadvies

Vervolgadvies kan eveneens geregeld worden in een serviceovereenkomst. Hierbij kunt u doorlopend beschikken over onze expertise en advies. u betaalt ons daarvoor een maandelijks bedrag, afhankelijk van het pakket diensten dat u periodiek wilt afnemen. Wij bieden de serviceovereenkomst alleen voor particulieren aan. Ondernemers kunnen met ons maatwerk voor nazorg overeenkomen.

De precieze inhoud van onze dienstverlening bij de serviceovereenkomsten is in de overeenkomst zelf nauwkeurig aangegeven en bespreken wij vooraf met u. U kunt tussentijds switchen van het ene pakket naar het andere. De overeenkomsten Basis, Royaal en Optimaal zijn uit te breiden met de module Belastingservice. De module Vermogensplanning kan alleen in combinatie met de serviceovereenkomst Royaal en Optimaal worden afgesloten.

Voor meer informatie zijn wij u graag van dienst.

Hoe betaalt u ons?

De facturering vindt plaats nadat wij de werkzaamheden voor advies of bemiddeling hebben afgerond. De werkzaamheden worden in de regel apart gefactureerd. Wij kunnen besluiten advies en bemiddeling op 1 factuur aan u in rekening te brengen. Eventuele afdrachten van btw aan de belastingdienst verzorgen wij. Voor advies en bemiddeling in producten waarvoor wij provisie van de aanbieder(s) ontvangt u geen factuur. In onze algemene voorwaarden staan de betalingsvoorwaarden. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur.

Sluit u een hypotheek af dan kan het advies en bemiddelingstarief in de meeste gevallen meegefinancierd worden. Onze factuur wordt bij of na het notaristransport aan ons voldaan. Deze kosten zijn in de regel aftrekbaar als financieringskosten voor de inkomstenbelasting.

Voor productbeheer en periodiek vervolgadvies bieden wij u een serviceovereenkomst. U betaalt ons per maand een vast bedrag. De betaling vindt plaats op basis van een machtiging voor automatische incasso. Bij schadeverzekeringen betaalt u ons geen vergoeding. Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij een doorlopende provisie.

Dienstverlening bij advies en bemiddeling

Of u nu kiest voor productadvies, hypotheekadvies of voor een Persoonlijk Financieel Plan, het is voor u belangrijk dat u de inhoud van ons advies kent, dat u weet welke diensten wij leveren en welke producten wij voor u afsluiten. Hieronder beschrijven wij de fasen van het dienstverleningstraject en de verschillende diensten die wij verlenen. Hierbij vinden wij aansluiting bij het wettelijk adviestraject zoals dat in de Wet op het Financieel Toezicht is beschreven.

1dienstverleningstraject1.jpg